Skip to main content

Diensten voor

Werkgevers

Heeft u medewerkers die (tijdelijk) minder goed functioneren?

Onze diensten in 1 minuut

Verminderde inzetbaarheid

Er zijn allerlei redenen waarom uw werknemers (tijdelijk) minder goed functioneren. Denk aan stress, persoonlijke omstandigheden of langdurige ziekte. Of wellicht moet u wegens een reorganisatie noodgedwongen afscheid nemen van een of meerdere medewerkers?

Maatwerk & betrokkenheid

De Krachtcentrale 013 biedt verschillende trajecten die weer beweging brengen in de loopbaan van uw werknemers. Wij gaan altijd voor maatwerk en zijn persoonlijk betrokken bij u en uw werknemer. We werken graag sámen aan duurzame oplossingen.

Neem contact met ons opMaak kennis met ons team

Re-integratie 2e spoor

Contact

Uw werknemer is langdurig ziek

Dat is een hele zorg. In een aantal gevallen is terugkeer in het eigen werk niet mogelijk. Dan biedt re-integratie 2e spoor uitkomst: een begeleidingstraject, met als doel om uw werknemer duurzaam te re-integreren naar een andere functie bij een andere werkgever, om te voldoen aan de verplichtingen die in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter aan u als werkgever worden gesteld.

In een re-integratietraject 2e spoor werkt uw werknemer onder begeleiding aan herstel en re-integratie naar werk bij een andere werkgever. We maken daarbij gebruik van kwaliteiten en werkervaring en houden rekening met eventuele beperkingen. In het traject wordt gewerkt aan verwerking en acceptatie van functieverlies, het herontdekken van drijfveren en kwaliteiten en het hernemen van regie over loopbaan en leven. Ook wordt er gewerkt aan:

 •  Hervatten werkritme en collegiaal contact
 •  Heroriëntatie op mogelijkheden op de arbeidsmarkt en eigen ondernemerschap
 •  Netwerken en sollicitatievaardigheden
 •  Na succesvolle re-integratie: nazorg op de nieuwe werkplek

Bij een re-integratietraject 2e spoor streven we ernaar de verschillende belangen goed op elkaar af te stemmen. Op de achtergrond speelt natuurlijk het wettelijk kader en de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. We gaan voor duurzame oplossingen en dragen er graag aan bij dat u en uw werknemer met elkaar in gesprek blijven. Wij ontzorgen, geven helder advies en zorgen voor ‘UWV- proof’ verslaglegging. Een re-integratietraject 2e spoor duurt gemiddeld zo’n negen maanden.

Outplacement

Contact

U moet afscheid nemen van een werknemer

In een outplacement traject krijgt uw werknemer gerichte en effectieve ondersteuning naar een nieuwe werkplek. Het is een intensief traject bestaande uit een combinatie van groepsgewijze training en individuele begeleiding, gevolgd door nazorg wanneer de nieuwe werkplek is gevonden. Vertrekpunt vormen de talenten, kwaliteiten en werkervaring van uw werknemer. In het traject wordt ook gewerkt aan:

 •  Verwerking baanverlies
 •  (her)Ontdekken drijfveren en kwaliteiten, sterke kant ontwikkeling
 •  Hernemen van regie over loopbaan en leven
 •  Vasthouden werkritme en collegiaal contact
 •  Intensieve oriëntatie op mogelijkheden arbeidsmarkt en eigen ondernemerschap
 •  Sollicitatievaardigheden, netwerk- en presentatievaardigheden

Een outplacementtraject duurt gemiddeld zes maanden.

Loopbaanoriëntatie

Contact

U of uw werknemer twijfelt of hij/zij nog op de goede werkplek zit

De werknemer is gemotiveerd om te onderzoeken welke andere loopbaanmogelijkheden er zijn. In een loopbaanoriëntatietraject krijgt uw werknemer hierbij gerichte ondersteuning. Thema’s die aan bod komen:

 •  (her)Ontdekken drijfveren en kwaliteiten, sterke kant ontwikkeling
 •  Hernemen van regie over loopbaan en leven, persoonlijke effectiviteit
 •  Intensieve oriëntatie op mogelijkheden arbeidsmarkt en eigen ondernemerschap
 •  Op intern-kompas keuzes maken
 •  Sollicitatievaardigheden, netwerk- en presentatievaardigheden

Tijdens het traject maakt de deelnemer een concreet plan van aanpak voor de toekomst. Dat kan ook betekenen: het herwaarderen van of zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden in de huidige functie. Het traject bestaat uit een combinatie van groepsgewijze training en individuele begeleiding. Een loopbaanoriëntatietraject duurt gemiddeld vier tot zes maanden.

Van burn-out naar balans

Contact

Uw werknemer heeft last van chronische stress

Dit heeft geleid tot klachten van overspanning en misschien zelfs burn-out, waardoor uw werknemer tijdelijk niet meer kan werken. In het ‘van burn-out naar balans’ programma krijgt uw werknemer gerichte ondersteuning en begeleiding bij het herstellen en terugkeren naar werk.

We starten met het in kaart te brengen van de factoren die hebben geleid tot de overbelasting. Dit is zelden alleen werkgerelateerd. Bij aanvang van het traject nemen we de CSR® (meer informatie over CSR®) vragenlijst af. De CSR® (Chronische Stress Reversal) methode is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, in kaart brengen en begeleiden bij stress-gerelateerde problematiek. Op basis van de uitkomst bepalen we de thema’s waaraan wordt gewerkt gedurende het traject. Begeleiding vindt plaats op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche.

Er wordt eerst gewerkt aan rouwverwerking & acceptatie en het herstellen van de energiebalans. Daarna vervolgen we met het opnieuw opbouwen van werkritme, conditie en het (her)ontdekken van drijfveren en kwaliteiten. Het (opnieuw leren) kiezen en het (weer) regie nemen over het leven staan centraal. We houden rekening met belastbaarheid en beperkingen. Na werkhervatting volgt nazorg op de (nieuwe) werkplek.

Stress-preventie (individueel)

Contact

Uw werknemer heeft last van chronische stress

Dit kan leiden tot klachten van overspanning en misschien zelfs burn-out. Een stress-preventie traject kan dit voorkomen.  We starten het traject met het goed in kaart brengen van de factoren die hebben geleid tot de overbelasting. Dit is zelden alleen werkgerelateerd. Bij aanvang van het traject nemen we de CSR® (meer informatie over CSR®) vragenlijst af. De CSR® (Chronische Stress Reversal) methode is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, in kaart brengen en begeleiden bij stress-gerelateerde problematiek. Dit vindt plaats op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. Op basis van de uitgebreide intake en de uitkomst van de test bepalen we de thema’s waaraan wordt gewerkt gedurende het traject.

Het traject bestaat, afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag, uit een serie van vier tot acht individuele gesprekken. We werken met thuisopdrachten die we tijdens de individuele gesprekssessies bespreken. De uitkomsten van de opdrachten en de gesprekken zijn erop gericht om de deelnemer te laten oefenen met nieuw handelingsperspectief. De voortgang wordt tussentijds gerapporteerd door de deelnemer zelf. Desgewenst kan een driegesprek samen met de leidinggevende onderdeel uitmaken van het traject.

De Stress check-up

Contact

Uw werknemer vertoont tekenen van stress

Het bijhouden van een wereld die steeds complexer wordt vraagt steeds meer van ieders stress-systeem en geest. Door de Stress-check-up wordt inzichtelijk of er sprake is van ‘gezonde stress’, chronische stress, overspanning of (dreigende) burn-out.

De Stress-check-up is een kortdurende interventie, bestaande uit drie onderdelen: twee intensieve gesprekken en een online vragenlijst.

 1. Tijdens het eerste gesprek worden de stressfactoren en belasting in kaart gebracht.
 2. Vervolgens wordt online de CSR-vragenlijst (meer informatie over CSR®) afgenomen. De CSR® methode is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, in kaart brengen en begeleiden bij stress gerelateerde problematiek. De vragenlijst wordt thuis ingevuld en omvat 61 vragen over de volgende sub-gebieden: vermoeidheid, concentratie, motivatie, fysiek en cognitief functioneren, herstelbehoefte na werk, depressie en angst. De gevalideerde testen zijn zo opgebouwd dat een breed inzicht wordt gegeven in bewuste én onbewuste stress-signalen. De uitslag van de test kan in die zin een ‘wake-up call’ zijn voor de deelnemer.
 3. In het tweede gesprek wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitslag van de test. Scores worden geïnterpreteerd en er wordt doorgevraagd naar opvallende aspecten. Zo wordt duidelijk of er sprake is van chronische stress. Tevens wordt besproken of klachten al dan niet een lichamelijke oorzaak kunnen hebben. In beide gesprekken wordt ingegaan op de werking van ons stress-systeem, de effecten van chronische stress en het belang van herstel.
 4. Indien de uitslag van de test hiertoe aanleiding geeft, kan in overleg met deelnemer en opdrachtgever gekozen worden voor een vervolg in de vorm van een intensiever stress-preventie & hersteltraject.

Onze aanpak

Wat kunt u van ons verwachten?

Brede deskundigheid

Binnen De Krachtcentrale 013 wordt uw werknemer begeleid door een deskundig en betrokken team. Wij hebben brede expertise op gebied van herstel & re-integratie bij psychische klachten of burn-out. Ons team bestaat uit ervaren:

 • loopbaanspecialisten
 • re-integratiespecialisten
 • een arbeidsdeskundige
 • een ervaringsdeskundige
 • een rouw- en verliescoach

Bewezen effectief

Met de Krachtcentrale kiest u voor een bewezen en effectieve aanpak, vanuit de positieve psychologie. Uw werknemer volgt het traject op een prettige en lichte locatie midden in de stad. Daarmee is hij/zij even in een andere omgeving, onder andere mensen. Dit zorgt ervoor dat uw werknemer ‘loskomt’ van het vertrouwde. De groep geeft nieuw perspectief en nieuwe energie.

Regie over het leven

In al onze trajecten werken we groepsgewijs en individueel: De groep geeft steun en structuur en helpt mensen om in beweging te komen én te blijven. Wij stimuleren deelnemers de regie te nemen over leven en werk. Dat voorkomt dat ze zich gaan zien als ‘buitenstaander’ in hun eigen hersteltraject. Wij ontzorgen, geven helder advies en houden de lijnen kort met u als werkgever.

Wij stoppen de begeleiding pas als de doelen bereikt zijn en bieden nazorg in de eerste weken.

In het kort

Wat verwachten wij van uw werknemer?

We verwachten dat uw werknemer een goede motivatie heeft en volmondig ja zegt tegen het traject. Dit betekent dat hij/zij actief deelneemt aan alle bijeenkomsten en ook voldoende tijd reserveert voor huiswerkopdrachten.

Het traject wordt gevolgd in een groep. Een bewuste keuze: we gebruiken de talenten van alle deelnemers. Het is belangrijk dat uw werknemer kritisch naar zichzelf durft te kijken. Er wordt sámen gewerkt aan een baan én bestaan dat past.

Neem contact met ons opBekijk de trajecten voor deelnemers

Tarieven

Op uw verzoek brengen we een offerte op maat uit.