Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Stichting de Krachtcentrale 013, hierna te noemen DKC, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Door met DKC een overeenkomst aan te gaan, doet wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten tussen DKC en wederpartij uitsluitend de door DKC gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. Eventuele voorwaarden van wederpartij zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met DKC zijn overeengekomen.

1.3 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 2 weken, tenzij anders aangegeven. Een aanbieding kan door de wederpartij zonder opgaaf van reden geweigerd worden. Een vervallen aanbod kan door de wederpartij niet meer worden geaccepteerd.

 

 1. Algemeen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. DKC: Stichting De krachtcentrale 013, meer in het bijzonder alle personen werkzaam voor of namens de krachtcentrale 013.
 2. Wederpartij: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met DKC een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), en erfgename(n);
 3. Overeenkomst: elke aanbieding van DKC, aanvaard door wederpartij, dan wel elke opdracht verstrekt door wederpartij aan DKC en door deze laatste aanvaard;
 4. Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen DKC en wederpartij verrichte werkzaamheden door DKC.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Ieder aanbod van DKC is vrijblijvend. De overeenkomst tussen DKC en de wederpartij komt pas tot stand wanneer wederpartij de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien zij naar aanleiding van een gegeven opdracht met haar werkzaamheden aanvangt.

3.2 Aanvullingen, wijzigingen of toezeggingen op de in voornoemd lid genoemde overeenkomst, zijn enkel bindend wanneer zij door DKC en wederpartij schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Ingeval de wederpartij naar het oordeel van de DKC niet voldoende kredietwaardig blijkt, is DKC gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten onverminderd de aan DKC krachtens de wet op deze voorwaarden toekomende rechten, een en ander met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

 

 1. Informatieplicht wederpartij en inspanningsverplichting DKC

4.1 Wederpartij verstrekt aan DKC alle informatie die DKC nodig heeft voor het vervullen van de opdracht. Op basis van de door wederpartij verstrekte informatie voert DKC de activiteiten naar beste kunnen uit en verbindt zij zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden.

4.2 Indien zich een wijziging voordoet in de Functionele Mogelijkheden Lijst of in het Inzetbaarheidsprofiel, zal wederpartij DKC hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien zich een wijziging voordoet gedurende de looptijd van het traject, die de aard, vorm en/of duur van het traject beïnvloedt, brengt Wederpartij DKC hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, op de hoogte.

4.3 DKC zal zich tot het uiterste inspannen om een optimale bijdrage te leveren aan de door wederpartij gewenste resultaten. DKC kan echter geen enkele garantie geven dat de door Wederpartij beoogde resultaten worden bereikt en heeft ten aanzien van de opdracht en de activiteiten uitsluitend een inspanningsverplichting.

 

 1. Duur en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen DKC en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden of 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De overeenkomst kan door wederpartij en/of DKC zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden per brief of e-mail in geval:

– wederpartij of DKC failliet is verklaard, surséance van betaling of faillissement aanvraagt;

– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijk niet kan worden gevergd.

5.3 De overeenkomst kan niet eenzijdig tussentijds door de wederpartij worden ontbonden of opgezegd.

 

 

 1. Tarieven en betaling

6.1 Alle door DKC gedane prijsopgaven zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten.

6.2 Tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, gecorrigeerd/aangepast.

6.2 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden gestort op de door DKC aangewezen bankrekening. De betalingstermijn is een fatale termijn. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.4 Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningkosten bedragen tenminste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 500,-.

 

 1. Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is DKC gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

7.2 Indien door overmacht de nakoming meer dan twee weken wordt vertraagd, is naast DKC ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft opdrachtnemer recht op betaling van de tot aan het moment der overmacht door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

 

 1. Zorgvuldigheid en geheimhouding

8.1 DKC zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de groots mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

8.2 DKC verplicht zich tot het aan de via haar ingezette personen geheimhoudingsplicht op te leggen, om zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan geheimhouding te betrachten omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die de adviseur gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft verworven ten aanzien van de interne organisatie van wederpartij en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen.

8.3 Indien wederpartij informatie en/of gegevens aan DKC heeft verstrekt, zonder de daarbij geldende privacywet in acht te nemen, zal DKC daarvoor niet aansprakelijk zijn, Wederpartij zal DKC vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een tekortkoming van wederpartij met betrekking tot de naleving van deze overeenkomst en/of privacyregelgeving.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Wederpartij is als werkgever verantwoordelijk voor het Arbo- en verzuimbeleid, voor goede arbeidsomstandigheden en voor de tijdige, correcte en volledige begeleiding van ziekteverzuim en re-integratie. Indien wederpartij met substantiële onderbouwing kan aantonen dat zij schade heeft geleden door aanwijsbaar optreden van DKC, kan DKC daarvoor aansprakelijk worden gehouden. De aansprakelijkheid van DKC is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van DKC ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van DKC door de verzekeraar niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DKC beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van 6 maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van DKC beperkt tot een bedrag van maximaal €1500,-. DKC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, schade door de loondoorbetalingsverplichting, en omzet- en/of winstderving.

9.2 Wederpartij vrijwaart DKC voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat wederpartij onjuiste informatie heeft verstrekt, tenzij wederpartij aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van DKC.

 

 1. Reclames

10.1 Reclames betreffende verrichte werkzaamheden door DKC dienen door de wederpartij schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na het verricht zijn van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan wederpartij schriftelijk bekend geworden is.

10.2 Bij het doen van de klacht dient de aard der reclame duidelijk te zijn omschreven. Reclames met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van DKC dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan DKC schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, eveneens onder opgave van de redenen van de reclame.

10.3 in geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft DKC de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door wederpartij reeds betaalde tarief.

 

 1. Intellectuele eigendom

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op het door DKC vervaardigd materiaal berusten bij DKC. Het is wederpartij verboden diensten c.q. producten, waaronder worden begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en berekeningswijzen, contracten en andere intellectuele goederen, al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen dan wel de exploiteren, dan wel andere – al dan niet of niet – hiervan het gebruiksrecht te verlenen, zonder voorafgaande toestemming van DKC.

11.2 Rechten kunnen in het voorkomende geval aan wederpartij worden overgedragen, onder voorwaarde dat wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

 

 1. Geschillen

12.1 Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitende Nederland recht van toepassing. Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.

 

 1. Slotbepaling

13.1 DKC heeft het recht om zonder voorafgaande toestemming en kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Tilburg, december 2023