Skip to main content

Privacy statement De Krachtcentrale 013

Versie december 2022

Via dit privacy statement informeren wij je over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn Stichting De Krachtcentrale 013, boomstraat 13 te Tilburg en voeren re-integratie trajecten uit voor particulieren, UWV, gemeente Tilburg en bedrijven binnen de regio Tilburg en omstreken.

1.      Wat verzamelen we?

Start

Om jouw traject bij De Krachtcentrale goed te laten verlopen verzamelen en bewaren we de volgende persoonsgegevens; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, CV, uitkering en duur daarvan. Voor mensen die doorverwezen worden vanuit het UWV, ontvangen wij een werkplan en re-integratieplan. Beide documenten vallen onder de AVG wetgeving. Alle gegevens bewaren we voor maximaal twee jaar.

De gegevens die we van jou verzamelen gebruiken we om met jou te kunnen communiceren, de financiering van jouw traject te verantwoorden en jou mogelijk te kunnen voorstellen aan potentiele werkgevers. Dat laatste doen we nooit zonder jouw toestemming.

Exit

Als je klaar bent bij De Krachtcentrale 013 hebben we een exitgesprek, waarin we van jou een aantal gegevens vragen; NAW (vrijwilligers-) werk, bereidheid om als netwerkcontact te dienen. Ook stellen we een aantal vragen die betrekking hebben op je leerproces en de behaalde resultaten. Dat doen we om onderzoek te doen naar de effectiviteit van onze methodiek.

Klant-tevredenheidsonderzoek UWV

Vanuit het UWV zijn we verplicht om een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) te laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Dat geldt alleen voor deelnemers die vanuit het UWV een traject bij De Krachtcentrale volgen. Voor dat onderzoek leveren wij naam, telefoonnummer en een email-adres aan, zodat het onderzoeksbureau contact kan opnemen met de oud deelnemer. In het rapport worden de gegevens anoniem verwerkt. Het bureau dat de uitvoering verzorgd is: Triqs

https://www.triqs.nl

Onderzoek

We voeren verschillende soorten onderzoek uit bij De Krachtcentrale (zie bijlage)om onz`e impact te meten. Bij aanvang vragen we of je wilt meedoen aan onderzoek. Dat is geheel vrijblijvend en mocht je achteraf twijfels hebben, dan hanteren we de bovengenoemde richtlijnen qua duur, opslag en het recht op inzage, wijzigen en of verwijderen.

Website

Via de website van De Krachtcentrale 013 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen, plus gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De Krachtcentrale 013 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

2.      Hoe bewaren we?

Alle data slaan we online (cloud) op, daarvoor gebruiken we de cloud-dienst Wizportal van Solveteers.  Solviteers B.V. is ISO27001 gecertificeerd en neemt conform deze certificering beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.   www.solviteers.nl

3.      Wat zijn je rechten?

Als deelnemer van De Krachtcentrale 013 heb je het recht om jouw gegevens in te zien, te veranderen en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen verwerken en gegevensoverdraagbaarheid en kun je beperking aangeven van de verwerking. Alle gegevens blijven binnen de EU.

4.      Bezwaar

Je kunt een klacht indienen via frans@dekrachtcentrale013.nl , deze wordt binnen een maand behandeld of informeren we je als we meer tijd nodig hebben. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Contactpersoon gegevensbescherming

Frans Brinkman

06 31 91 64 42

frans@dekrachtcentrale013.nl

Bijlage 1

Wat doet De Krachtcentrale aan onderzoek en welke data verzamelen wij daarvoor?

Welke onderzoek doen we en wat verzamelen we daarvoor?

1. De effectiviteit van onze methodiek.

De methodiek van De Krachtcentrale heeft o.a. als doel de zelfregie van deelnemers te vergroten. We willen onderzoeken of onze interventies daaraan bijdragen. Deelnemers vullen gedurende het traject op twee momenten vragenlijsten in die de locus of controle, selfefficacy en intrinsieke motivatie meten.

2. Uitstroom resultaten (exit-formulier)

De Krachtcentrale boekt goede resultaten voor mensen die willen uitstromen naar werk. Dat willen we graag blijven doen en daarom doen we onderzoek naar de uitstroom resultaten. Van deelnemers willen we graag weten waar ze na afsloop van hun traject naar toe gaan; betaald werk, vrijwilligerswerk, opleiding. Ook vragen we welke stappen iemand gezet heeft op de participatie-ladder. Tot slot kan iemand aangeven of hij/zij in de toekomst bereid is als netwerkcontact te dienen voor deelnemers van De Krachtcentrale.

3. Duurzaamheid uitstroom

Duurzame uitstromen is belangrijk voor De Krachtcentrale, immers deelnemers ontwikkelen vaardigheiden om de veerkracht en zelfsturing te vergroten. Om de twee jaar willen wij onderzoek doen naar de duurzaamheid van de uitstroom. Onder de hele populatie van De Krachtcentrale die langer dan 6 maanden zijn uitgestroomd doen we onderzoek. Data die we verzamelen gaan over werk, opleiding, vrijwilligerswerk.

4. Rendement/impact voor de doelgroepen

We willen graag weten wat het effect is van onze methodiek op de doelgroep. Hoe snel stromen deelnemers uit naar werk en wat was de afstand voordat ze aan ons traject begonnen? Om dat te kunnen meten verzamelen we de volgende achtergrondvariabelen; geboortedatum, geslacht, opleiding, werkloosheidsduur en positie op de participatieladder.